Select Page

Avís legal

01. Aquesta pàgina web és propietat de BEGUDES DE CATALUNYA S.L.

 • CIF: B67578450
 • Inscripció Registre Mercantil tom 47210, foli 132, fulla registral B544819
 • Domicili Social: av. cabrera 36, planta 14, 08302 Mataró
 • Adreça de correu electrònic: dades@gincat.cat 
 • Telèfon: 648 158 171 

02. La utilització d’aquesta pàgina Web atribueix la condició d’Usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L’Usuari haurà de llegir aquestes condicions cada vegada que accedeixi a aquesta Web, ja que poden ser modificades en endavant. Alguns aspectes d’aquesta pàgina Web, per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’Usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

03. Tots els continguts d’aquesta Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals o sonors, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de BEGUDES DE CATALUNYA SL o de tercers, no adquirint l’Usuari cap dret sobre ells pel mer ús d’aquesta Web. L’Usuari, haurà d’abstenir-se de:

 • a) reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta Web, excepte en els casos contemplats en la llei o expressament autoritzats per BEGUDES DE CATALUNYA S.L. o pel titular d’aquests drets;
 • b) reproduir o copiar per a ús privat el programari, les imatges, els vídeos o les bases de dades existents en aquesta Web, així com comunicar-los públicament o posar-los a la disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció;
 • c) extreure o reutilitzar els continguts integrants d’aquesta Web.

04. L’Usuari que vulgui introduir enllaços a aquesta Web des de les seves pròpies pàgines Web estarà obligat a complir les condicions següents:

 • a) l’enllaç únicament vincularà amb la home page, no podent reproduir-la de cap manera;
 • b) no podran establir-se frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la Web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta Web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els Usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per a aprofitar la reputació, marca i prestigi de BEGUDES DE CATALUNYA SL o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei;
 • c) des de la pàgina que realitzi l’enllaç no podrà efectuar-se cap mena de manifestació falsa o inexacta sobre BEGUDES DE CATALUNYA SL o sobre la qualitat dels seus productes i serveis;
 • d) El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de BEGUDES DE CATALUNYA SL dins de la seva pàgina Web, excepte en els casos autoritzats per la llei o permesos expressament per BEGUDES DE CATALUNYA SL;
 • e) la pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar d’o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea de quina BEGUDES DE CATALUNYA SL recolza o secunda, les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per BEGUDES DE CATALUNYA SL, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s’estableixi l’enllaç.

05. BEGUDES DE CATALUNYA SL no és responsable de controlar que en aquesta Web no existeixin programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements. D’acord amb això, BEGUDES DE CATALUNYA SL no es responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la present Web. Igualment, BEGUDES DE CATALUNYA SL no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan aquests danys tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei d’aquesta Web.

06. Aquesta Web pot incloure enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet. En aquests casos, BEGUDES DE CATALUNYA SL només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a través dels enllaços quan conegui la seva il·licitud i no els hagi desactivat diligentment. Si un Usuari considerés que existeix un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, podrà indicar-l’hi a BEGUDES DE CATALUNYA SL, sense que això suposi que aquest quedi obligat per això a retirar el corresponent enllaç. BEGUDES DE CATALUNYA SL no sempre coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualización, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d’ells, tret que sigui directament responsable de la prestació d’aquests serveis.

07. L’Usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquesta Web de conformitat amb la Llei, amb el present Avís Legal i amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, en el seu cas, poguessin ser aplicable. L’Usuari respondrà enfront de BEGUDES DE CATALUNYA SL i enfront de tercers de qualsevol dany o perjudicis que poguessin causar-se per incompliment d’aquestes obligacions. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquest avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris. Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la Web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals BEGUDES DE CATALUNYA SL presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis. L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de BEGUDES DE CATALUNYA SL o de tercers.

08. El present Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte relatiu a la interpretació o aplicació d’aquest Avís Legal, l’Usuari se sotmet expressament a la jurisdicció dels tribunals on estigui domiciliada BEGUDES DE CATALUNYA SL

09. Publicitat: Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. La Companyia no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: dades@gincat.cat